I forbindelse med statsbudsjettet ble det vedtatt at lån fra selskap til personlige aksjonærer fra og med 7. oktober skal anses som utbytte. Finansdepartementet har nå fastsatt forskrift om enkelte unntak fra reglene. Unntakene avviker en del sammenlignet med det som har vært på høring.

Følgende unntak er fastsatt:

  • Kreditt under 100 000 kroner fra selskap til aksjonær dersom kreditten innfris innen 60 dager etter at den ble gitt.
  • Kundefordringer som er et ledd i selskapets ordinære virksomhet, dersom fordringen innfris innen 30 dager etter at den ble gitt.
  • Kreditt eller sikkerhetsstillelse som ytes fra arbeidsgiver dersom arbeidstakeren (eller visse nærstående) på lånetidspunktet ikke direkte eller indirekte eier mer enn fem prosent av aksjene eller andelene, eller har mer enn fem prosent av stemmene på generalforsamlingen i arbeidsgiverselskapet eller et annet selskap i samme konsern.
  • Kreditt eller sikkerhetsstillelse fra finansforetak, jf. finansforetaksloven § 1-3.

Endringene trer i kraft straks med virkning fra og med 7. oktober 2015.