Bjarte Erstad, seniorrådgiver i Bookkeeper
Bjarte Erstad
senior rådgiver i Bookkeeper

Den 6. oktober la regjeringen frem forslag til statsbudsjettet 2017. Statsbudsjettet 2017 viderefører forslagene fra skatteforliket som sier at skattesatsen på alminnelig inntekt skal reduseres fra 25 % til 23 % innen 2018, ved at skattesatsen reduseres til 24 % i 2017. Statsbudsjettet 2017 foreslår innføring av ny finansskatt for virksomheter med ansatte innenfor næringshovedområde K. Det bli endringer i avskrivninger i gruppe D og for kjøretøy.

Skattesats på inntekt ned til 24 %

Regjeringen legger i statsbudsjettet 2017 opp til at skattesatsen for alminnelig inntekt senkes med ett prosentpoeng, fra 25 % til 24 % både for bedrifter og privatpersoner. Satsen ble redusert fra 27 % til 25 % i 2016, og er av regjeringen også forutsatt å settes videre ned til 23 % i 2018 slik skatteforliket forutsettes. Den reduserte satsen gjelder effektivt for alle inntekter i selskap eller foretak, samt rene kapitalinntekter som renter mv. utenfor selskaper og virksomhet.

Ny finansskatt

I tråd med finanskomiteens innstilling fremla regjeringen i statsbudsjettet 2017 et forslag om at det innføres en finansskatt fra 1. januar 2017. Innføringen av finansskatten har sin bakgrunn i finansnæringens unntak fra merverdiavgift, og regjeringen har uttalt at finansskatten delvis har til formål å bøte på svakhetene ved dette merverdiavgiftsunntaket. Samtidig erkjenner regjeringen i sin fremleggelse at den foreslåtte skatten ikke ivaretar alle merverdiavgiftens nøytralitetsegenskaper, da en nøytral ordning er noe Finansdepartementet ikke rakk å komme i mål med innen det fremlagte budsjettet.

Det foreslås dermed at finansskatten skal omfatte virksomheter med ansatte som utfører aktiviteter som omfattes av næringshovedområde K i SN2007. Nærmere bestemt vil dette omfatte virksomheter med ansatte som bedriver aktiviteter innenfor følgende områder:

  • Bankvirksomhet
  • Holdingselskap (i finansieringsvirksomhet)
  • Verdipapirselskap, investeringsselskap ol.
  • Annen finansieringsvirksomhet, herunder finansiell leasing og annen kredittgivning
  • Forsikring
  • Gjenforsikring
  • Pensjonskasser
  • Tjenester tilknyttet finansieringsvirksomhet
  • Tjenester tilknyttet forsikringsvirksomhet og pensjonskasser
  • Fondsforvaltningsvirksomhet

Selv om regjeringens metode for subjektavgrensning ikke får en direkte link opp mot merverdiavgiftsunntaket, gjør likevel avgrensningen ved bruk av næringsområde K at all merverdiavgiftsunntatt finansiell virksomhet som utgangspunkt er omfattet av finansskatten. Med dette vide utgangspunktet for finansskattens anvendelsesområde, har regjeringen foreslått konkrete unntak i hvilke subjekter som omfattes.

Unntak for virksomheter med liten grad av K-aktiviteter

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet 2017 et unntak i finansskatteplikten for virksomheter hvor lønnskostnadene knyttet til arbeidsgiverens finansielle aktiviteter ikke overstiger 30 prosent av virksomhetens totale, arbeidsgiveravgiftspliktige lønnskostnader. Det er i denne forbindelse verdt å merke seg at ordlyden i regjeringens lovforslag indikerer at grensen for avgiftsplikt går på 30 prosent (og ikke 31). Unntaket foreslås innført for å skjerme de foretak som kun i liten grad utøver finansiell aktivitet.

Unntak for virksomheter innenfor næringshovedområde K med høy grad av merverdiavgiftspliktig virksomhet

Det andre unntaket regjeringen legger frem i statsbudsjettet 2017, er et unntak fra finansskatteplikten for virksomheter der lønn mv. knyttet til merverdiavgiftspliktig finansiell aktivitet overstiger 70 prosent av virksomhetens samlede opplysningspliktige lønnskostnader. Nettopp fordi finansskatten delvis er begrunnet i at omsetning av finansielle tjenester er unntatt fra merverdiavgift, foreslås dette unntaket innført for å skjerme de virksomheter som i høy grad driver merverdiavgiftspliktige aktivitet innenfor næringshovedområde K. På denne måten unngår man at disse virksomhetene omfattes av både finansskatt og merverdiavgift. Vurderingen av hvorvidt virksomheten er over eller under denne terskelen, er foreslått å følge de samme bestemmelser som unntaket for virksomheter med liten grad av K-aktiviteter.

Skattemessige avskrivninger i statsbudsjettet 2017

Avvikling av startavskrivninger for gruppe D

Eiere av personbiler, maskiner, inventar mv. (driftsmidler i saldogruppe D) har til i dag kunne fradragsføre en ekstra startavskrivning på 10 % det året de anskaffer eiendelen (samt for påkostninger på eldre driftsmidler). Startavskrivningen kom i tillegg til ordinær sats på 20 %.

Med mål om å bringe skattemessige avskrivninger på linje med faktisk verdifall for denne type eiendeler, foreslår regjeringen i statsbudsjettet 2017 at startavskrivningen på 10 % avvikles. Slike eiendeler vil dermed kun avskrives med 20 % (ordinær sats) i anskaffelsesåret.

24 % avskrivning for kjøretøy

For å kompensere for økt veibruksavgift på diesel og bensin, foreslår regjeringen i statsbudsjettet 2017 å øke avskrivningssatsen for varebiler, drosjer, vogntog, lastebiler, busser etc. fra 20/22 % til 24 %.

Slik Bookkeeper ser det er det ikke de dramatiske endringer  for hverken bedrifter eller privatpersoner i statsbudsjettet 2017.

Kilde: www.statsbudsjettet.no/statsbudsjettet-2017/