Juletiden er også tiden for å tenke på innsending av aksjonærregisteroppgaven. De som har investert direkte- eller indirekte i oppstartsselskaper, kan nå få inntil 500 000 kr i fradrag i alminnelig inntekt.

 

De nye reglene ble gjeldende fra 1. juli 2017. Innskuddet må utgjøre minst 30 000 kr, og selskapet kan maksimalt motta 1,5 millioner årlig i innskudd som gir rett til fradrag.

Dersom det er investert i oppstartsselskap er det viktig at du melder fra til oss, slik at vi får dette med i aksjonærregisteroppgavene vi sender inn. Ordningen gjelder både investeringer direkte i et oppstartselskap, og investeringer via et mellomledd (investeringsselskap/ holdingselskap).

Om du er i tvil om investeringen kommer inn under denne ordningen, så ta kontakt med oss for å få mer informasjon.

Fristen for å sende inn aksjonærregisteroppgaven er 31. januar.

 

Litt om vilkårene:

Det er en rekke forutsetninger som må være til stede for å oppnå fradrag. Selskapet må blant annet ha mindre enn 25 ansatte, og kan ikke være eldre enn seks år. Det må heller ikke være i økonomiske vanskeligheter på tidspunkt for kapitaløkningen.

Ordningen gjelder i utgangspunktet bare norske selskaper, men kan også gjelde utalandske selskaper dersom de for eksempel er hjemmehørende i et EØS-land og er skattepliktige i Norge.

Både driftsinntekter og balansesum må være mindre enn 40 millioner kroner for at selskapet skal kunne omfattes av ordningen. I tillegg må selskapet ha en årlig lønnskostnad som danner grunnlag for arbeidsgiveravgift på minst 400 000 kr.

Les mer om vilkårene på Skatteetatens hjemmesider.

 

Du får ikke fradrag dersom:

Det blir ikke gitt fradrag for aksjeinnskudd dersom du eller dine nærstående er – eller har vært – aksjonær eller ansatt i selskapet da innskuddet blir gjort. Dette gjelder også dersom du har vært aksjonær, ansatt eller eier i tidligere selskap dersom selskapet er stiftet gjennom fusjon, fisjon eller skattefri omdanning.

Les mer om hvem som er nærstående.

En annen ting som er viktig å bite seg merke i er at dersom du blir ansatt i selskapet i løpet av de tre første årene etter kapitaløkningen er registrert i foretaksregisteret, er du heller ikke kvalifisert til å få fradrag for aksjeinnskuddet.

Ved brudd på reglene vil skattefastsettelsen bli endret. Det er mulig å sende inn korrigerte oppgaver på vanlig måte, eller så kan Skatteetaten endre det – men da er det fare for tilleggsskatt.

 

Har du spørsmål?

Dersom du har spørsmål eller ønsker rådgivning kan du ta kontakt med oss. Du kan også lese mer om dette på Skatteetatens hjemmesider.

 

 

Bjarte Erstad
Senior Rådgiver, Vest
909 27 999
Send e-post

 

Eva-Britt Austdal
Senior Rådgiver, Øst

 

 

Florian Aleksander Rausch
Senior Rådgiver, Sør