Når man ser ut vinduet, er det nærliggende å tenke at det er langt frem til sommeren, men som arbeidsgiver, må man likevel begynne å legge planer for ferieavviklingen i egen virksomhet.

Ferieloven omhandler de 26 lovfestede virkedager ferie (4 uker pluss 1 dag). Definisjonen på virkedag etter ferieloven § 5 er alle dager unntatt søndager og lovbestemte helge- og høytidsdager. En ferieuke vil derfor normalt være 6 virkedager.

Arbeidsgiver skal påse at arbeidstaker gis ferie etter lovens bestemmelser. Som utgangspunkt bestemmer arbeidsgiveren når hovedferien skal avvikles, men dette skjer vanligvis etter avtale med arbeidstakeren.

Arbeidsgiver skal i god tid før ferien drøfte fastsetting av feriefritid og oppsetting av ferielister med den enkelte arbeidstaker eller dennes tillitsvalgte. Drøftingen må finne sted så tidlig at det gir arbeidstakeren en reell mulighet til å påvirke tidspunktet for egen ferie. Dette følger av Ferieloven § 6.

Blir arbeidstaker og arbeidsgiver ikke enig, kan arbeidsgiver selv fastsette tiden for ferien innenfor de grenser som følger av §§ 7-9.

Arbeidsgiver skal informere om feriefastsettingen tidligst mulig og senest 2 måneder før ferien tar til dersom arbeidstaker krever det, såfremt ikke særlige grunner er til hinder for dette.

Arbeidsgiver styringsrett over fastsettelse av ferieavvikling er begrenset av ferieloven §7. I følge loven, kan arbeidstaker kreve at hovedferie som omfatter 18 virkedager (3 uker) gis i hovedferien 1. juni – 30. september.

Styringsretten er også begrenset i oppsigelsestid og under sykdom og permisjon jfr. §§ 8 og 9.

Arbeidstaker kan kreve at restferien etter ferieloven, 7 virkedager, (1 uke pluss 1 dag) gis samlet innenfor ferieåret, men her kan arbeidsgiver ensidig bestemme tidspunktet, ved uenighet.

Siden arbeidstakerne kan kreve å få informasjon senest 2 måneder før ferieavvikling og hovedferieperioden starter allerede 1. juni, er det viktig å starte arbeidet med planlegging av sommerferien tidlig på året.

 

Feriens lengde for nyansatte

Dersom du har ansatte som begynte i virksomheten i løpet av ferieåret, vil oppstartsdato ha betydning for hvor mye ferie de kan kreve å avvikle, samt hvordan den avvikles. Utgangspunktet er at den nyansatte har rett på full feriefritid, dersom denne ikke har hatt ferie hos tidligere arbeidsgiver. Tiltrer den nyansatte stillingen innen 15. august, kan han kreve at tre av ferieukene tas sammenhengende i løpet av hovedferieperioden. Tiltredelse etter 15. august medfører at arbeidsgiver kan fastsette tiden for ferie, også om den skal tas sammenhengende eller delt.

En nyansatt som tiltrer før 1. oktober, har krav på å få avvikle hele ferien hos ny arbeidsgiver, dersom denne ikke er avviklet tidligere. Ansettelse etter 1. oktober gir rett til en ukes ferie, dersom hele ferien ikke er tatt tidligere. Ved nyansettelser anbefales det å avklare eventuell ferie i forkant. Dersom den ansatte ikke har full opptjening av feriepenger fra året før, kan denne motsette seg avvikling av feriefritid i den utstrekning feriepengene ikke dekker lønnsbortfallet under feriefraværet. Dersom virksomheten innstiller driften helt eller delvis i forbindelse med ferieavvikling, kan likevel alle arbeidstakere som berøres av stansen pålegges å avvikle feriefritid og eventuell tilleggsfritid av samme lengde

 

Endring av allerede fastsatt ferie

Allerede fastsatt ferie kan i enkelte tilfeller endres av arbeidsgiver dersom det er nødvendig på grunn av uforutsette hendelser. Dersom arbeidstaker ikke får avviklet avtalt ferie på grunn av slike forhold, kan denne kreve erstatning for dokumenterte merutgifter som følge av dette. Her kan det være hensiktsmessig at arbeidsgiver i forkant vurderer disse kostnadene opp mot behovet for arbeidskraften i perioden.

 

Overføring av ferie og forskuddsferie

Arbeidstaker og arbeidsgiver kan etter loven inngå skriftlig avtale om avvikling av forskuddsferie på inntil 2 uker og overføring av inntil 2 uker ferie til det påfølgende ferieår. Ferieloven § 7 fastsetter uansett at ferie som i strid med lovens bestemmelser, eller som følge av foreldrepermisjon eller arbeidsuførhet ikke avvikles i løpet av ferieåret, overføres til det påfølgende ferieår.

 

Husk at ferieavvikling planlegges best med tidlig og god dialog med de ansatte i din virksomhet.

Har du spørsmål rundt dette, eller annet som omhandler ferie, kan du kontakte våre HRM-rådgivere i Bookkeeper.