Aksjesparekonto kan ses som en forenklet variant av å ha et eget investeringsselskap. Men det er nettopp det det er – en forenklet variant.

Det har vært mye snakk om aksjesparekonto siden ordningen ble lansert i 2017. Bakgrunnen for ordningen er å gjøre det enklere og mer gunstig for privatpersoner å omfordele sparemidler i aksjer. Men aksjesparekonto har også en del begrensninger og spørsmålet blir da om ordningen faktisk er mer gunstig enn å opprette et investeringselskap.

Les også: Spesialkompetanse på håndtering av aksjehandel

Seks grunner til å opprette investeringsselskap fremfor aksjesparekonto

1. Begrensninger i investeringer

Aksjesparekontordningen omfatter kun investeringer i børsnoterte aksjer, egenkapitalbevis og aksjefond innenfor EØS. Det betyr at aksjer i private/unoterte selskaper og rente- og kombinasjonsfond med mindre enn 80 % aksjeandel ikke kan inngå på en aksjesparekonto. Flere av selskapene som er registrert på Oslo Børs er ikke hjemmehørende innen EØS og omfattes dermed ikke under ordningen.

Med et investeringselskap er det ingen begrensinger til hvilken type investeringer man kan eie. Man kan i utgangspunktet investere i akkurat hva man vil, men fritaksmetoden gjelder bare for noe av det. Et investeringsselskap kan også eie virksomhet, for eksempel utleie av fast eiendom.

 

2. Skatten må betales, men det kan utsettes

Ved å investere gjennom aksjesparekonto skatter man ikke før gevinsten tas ut fra kontoen. Fordelen er at mer av gevinsten kan reinvesteres og dermed kan man oppnå enda større gevinst på investeringene.

Dette er en mulighet investorer med investeringsselskaper allerede har, nemlig fritaksmetoden. Fritaksmetoden har som hovedregel at investeringselskaper er fritatt for utbytte og gevinstbeskatning på aksjer og andeler for selskap i Norge og selskaper som er reelt etablert og som driver reell økonomisk aktivitet i EØS-land. På tilsvarende måte gis det ikke fradrag for eventuelle tap.

Les også: Automatisk håndtering av sluttsedler

 

3. Løpende beskatning av utbytte – ulike satser

Utbytte blir utbetalt direkte inn på aksjesparekontoen og vil bli beskattet fortløpende uavhengig om utbytte er tatt ut av kontoen. Man får altså ikke utsatt skatt på utbytte.

Det samme gjelder for et investeringsselskap, men som en del av fritaksmetoden er skattesatsen kun 3 % på utbytte.

 

4. Kun renteinntekter på kapital i investeringsselskap

Det vil til enhver tid stå kontanter på aksjesparekontoen ved kjøp og salg. Men man får ikke renter på kontantene. Det vil derfor være lite hensiktsmessig å ha store beløp stående på aksjesparekontoen over en lengre periode.

Derimot er det ingen begrensninger for investeringsselskaper da kontantene forrentes på lik linje som andre bankinnskudd.

 

5. Fordeling ved arv eller gave

Det er begrensninger ved overdragelse av aksjesparekonto. Aksjesparekonto må overdras i sin helhet, noe som betyr at det kun kan være én arving eller gavemottaker som mottar aksjesparekontoen.

I et investeringsselskap kan man i mange tilfeller optimalisere eierstrukturen skattefritt og således dele selskapet mellom flere arvinger eller gavemottakere.

 

6. Dersom man ønsker risikospredning

Mange ønsker å spre risikoen sin ved å benytte seg av flere spareformer; renter, aksjer og eiendom. Siden en aksjesparekonto kun kan inneholde aksjefond med en aksjeandel på mer enn 80 prosent vil man ikke kunne spre en slik portefølje.

Med et investeringsselskap vil man kunne investere og spre porteføljen sin i henhold til ønsket risiko.

Hvorfor velge investeringsselskap

Aksjesparekonto er et godt alternativ for mange, men samtidig er det en forenklet versjon av investeringselskap med fordeler og ulemper.

Ved å investere gjennom et investeringselskap vil det være:

  • Ingen begrensninger på type investering
  • Utsatt skatt på aksjegevinster og utbytte innenfor fritaksmetoden
  • Kun 3 % skatt på utbytte
  • Renter på kontantinnskudd
  • Verdiene i selskapet kan overføres til andre hvor utsatt skatt på gevinster og utbytte videreføres
  • Spredt risiko

 

Handler du verdipapir?Silje har spesialkompetanse på verdipapir

Vi har utviklet en skreddersydd regnskapstjeneste for deg som handler verdipapir – uansett omfang. Automatisert håndtering av sluttsedler og en regnskapsfører med spesialkompetanse på håndtering av aksjehandel.

Tjenesten lanseres i Oslo 23. og 24. oktober:
Les mer og meld deg på her

Har du noen spørsmål, er det bare å ta kontakt med Silje Rysjedal på telefon: 959 03 213 eller e-post: silje.rysjedal@bookkeeper.no

 

 

 

___________________________

Kilder: